ROSTER

AOZORA DREAMS ROSTER

    
  0 Ihashi
  1 Iketani
  2 Inamura
  3 Kakuta
  4 Sonoda
  6 Miyazaki
  7 Maikuma
  8 Koga
  9 Shimotashiro
18 Umegawa
21 Kawasaki
23 Kubota
25 Ogahara
27 Hoshi
36 Oshima
51 Takehiro
     Sambo
     Hishikari
     Akahori
     Ayumi(scorer)

  

=選手プロフィール一覧= 

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

  

   

    

  

  

       

  

Leave a Reply